Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

SAMVÆRSSABOTASJE

Samværssabotasje – krav om tvangsbot

Hvis forelderen barnet bor hos ikke samarbeider om å oppfylle samværsretten mellom barna og den andre forelderen, kan samværsforelderen reise sak om tvangsfullbyrdelse. Utgangspunktet etter barneloven § 65 annet ledd er at en avgjørelse eller et rettsforlik om samværsrett kan tvangsfullbyrdes ved at bostedsforelderen ilegges tvangsbot når samværsretten ikke oppfylles. Unntak gjelder dersom oppfyllelse av samværsretten er «umulig», § 65 tredje ledd.

Les mer …SAMVÆRSSABOTASJE

DOKUMENTAVGIFT

Den som sender et dokument til tinglysning, må betale et gebyr. Dersom dokumentet overfører eiendomsrett til fast eiendom (skjøte), må man som hovedregel også betale dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens antatte markedsverdi.

Dokumentavgiften på 2,5% utgjør kr 25.000 per million i eiendomsverdi, så avgiften blir ofte en kostbar tilleggsutgift ved kjøp av eiendom. Jeg vil i det følgende redegjøre for de mest praktiske unntakene for dokumentavgift, som det er greit å kjenne til.

Les mer …DOKUMENTAVGIFT

SERVITUTTER

En servitutt er en særrett over fremmedes eiendom til bruk eller annen utnyttelsesmåte. I tillegg kan servitutter forby en spesiell virksomhet, en spesiell bruk eller en spesiell tilstand for den aktuelle eiendommen.

Dette innebærer at eierne er underlagt visse begrensninger i å utøve sin eiendomsrett til fordel for en eller flere servitutthavere.

Les mer …SERVITUTTER

Privat eller offentlig skifte av dødsbo?

Privat eller offentlig skifte av dødsbo?

Når noen av ens nærmeste dør, går det ikke mange dagene før man må ta store avgjørelser som kan få betydelige konsekvenser for videre økonomi. Jeg vil i det følgende forsøke å gi noen råd ift. hvordan du bør forholde deg til rettens brev hvor avdødes nærmeste får 60 dager på seg til å ta stilling til om dødsboet overtas til privat skifte eller om det bør åpnes offentlig skifte.

Les mer …Privat eller offentlig skifte av dødsbo?

Eiendomshevd

I uenigheter og diskusjoner rundt eiendomsgrenser fremmes det ofte påstander om at eiendomsrett er hevdet. Dette innebærer et synspunkt om at selv om arealet ikke var eiet opprinnelig, så har den senere blitt det fordi bruken har foregått over tid.

Les mer …Eiendomshevd

DE NYE REGLENE I AVHENDINGSLOVEN OG FORSKRIFTENE OM TILSTANDSRAPPORTER, GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2022

Fra 1. januar 2022 er reglene i avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig endret. Selger kan ikke lenger ta generelle forbehold om tilstanden med salg til forbrukerkjøpere. Boliger og fritidsboliger kan ikke selges «som den er» til forbrukere.

Det stilles strengere krav til informasjon fra selger. Selger må fremdeles opplyse om alle kjente forhold om boligen, og opplysninger skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen.

Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter. Denne setter strenge krav til både innholdet i og utførelsen av tilstandsrapporter. Endringene i avhendingsloven og den nye forskriften skal sammen stimulere til at mer og bedre informasjon foreligger om boligene før salg. Jo mer som er avklart om tilstand i forkant, desto mindre rom blir det for skuffelser og konflikter senere.

Les mer …DE NYE REGLENE I AVHENDINGSLOVEN OG FORSKRIFTENE OM TILSTANDSRAPPORTER, GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2022

Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller - Skifteoppgjør

Reglene om delingen av verdier og gjeld (skifteoppgjør) mellom ektefeller etter brudd finner vi i ekteskapsloven kapittel 12. Det klare utgangspunktet er likedeling av både formue og gjeld, men det betyr ikke det samme som å legge alt sammen og dele på to. Og når det gjelder skilsmisseoppgjør er unntakene mange og praktiske å kjenne til.

Les mer …Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd mellom ektefeller - Skifteoppgjør

Uskifte i familier med særkullsbarn

Tekst Marit Falkanger

 

Å sitte i uskiftet bo er det mange som benytter seg av når en ektefelle dør. Har ektefellene felles barn er dette en enkel løsning. Fellesbarna vil da motta arv først når lengstlevende dør. Å sitte i uskiftet bo med felles barn er en lovfestet rett lengstlevende har når det gjelder felleseiemidler. Det kan avtales uskifte med felles barn med særeiemidler også. Dette temaet tar jeg ikke opp i denne artikkel.

Les mer …Uskifte i familier med særkullsbarn

Styrets plikter

Det følger av aksjeloven § 6-12 at forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal alltid sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Les mer om hva som ligger i dette...

Les mer …Styrets plikter

Tomtefeste

Det er i Norge i dag ca. 300.000 festetomter.

En stor andel av de som eier bolig eller hytte har denne stående på tomt de ikke selv eier, men leier (fester), (les mer...)

Les mer …Tomtefeste

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt
‒ en nyvinning med vergemålsreformen

1. juli 2013 trådte «vergemålsreformen» i kraft, og ansvaret for verger og vergetrengende ble overført fra de mange overformynderier rundt om i landet til de 19 fylkesmannskontorene vi har

Les mer …Fremtidsfullmakt

Arveavgift saga blott?

Den «Blå-Blå» regjeringen innfridde et av sine store valgløfter om å fjerne arveavgiften. Avgiften ble fjernet med virkning fra 01.01.14 og jeg vil i det følgende redegjøre i korte trekk for hvilke overføringer det nå ikke skal betales avgift for, og hvilke det faktisk fortsatt må meldes fra om og betales arveavgift for (les mer...)

Les mer …Arveavgift saga blott?