Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Trygdesaker

Vi har lang erfaring i å bistå i trygdesaker, både overfor NAV lokalt, NAV Klageinstans, fylkesmannen og Trygderetten.Stønader etter folketrygdloven, lov om barnetrygd og flere andre lover er en sentral del av norsk velferdsrett.

Det gir oss en grunnleggende trygghet generelt, og spesielt ved sykdom, arbeidsledighet, nedkomst, uførhet mv.

Regelverket er imidlertid sammensatt og til dels vanskelig tilgjengelig. Det er viktig å overholde klagefrister og å få frem riktige opplysninger og aktuell dokumentasjon.

Vi har lang erfaring i å bistå i trygdesaker, både overfor NAV lokalt, NAV Klageinstans, fylkesmannen og Trygderetten. Det er primært etter at NAV har fattet vedtak som kan påklages, at advokaten starter sitt arbeid.

Vi kan bistå klienter i hele landet, men vårt primærområde er Follo, Akershus og Oslo. Ta kontakt med vårt kontor i Drøbak i dag!