Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Kjøp og salg av bolig, bil, båt m.v.

Kjøp og salg av  bolig, bil, båt m.v.Advokatene ved vårt kontor bistår til stadighet med å utarbeide kontrakter og forestå oppgjøret mellom private og næringsdrivende, ved kjøp og salg av de fleste eiendeler. Typisk dreier dette seg om salg bil, båt og eiendom hvor selger og kjøper allerede har funnet hverandre, og det oppleves uforholdsmessig dyrt å engasjere en megler.

I kraft av sin advokatbevilling har advokater også rett til å drive eiendomsmeglervirksomhet, uten at det er gitt særskilt bevilling for dette. Eiendomsmegling forutsetter imidlertid at advokaten stiller nødvendig sikkerhet og rapporterer om kjøp og salg til Finanstilsynet. Vi oppfyller kravene til å drive eiendomsmeglervirksomhet og påtar oss en rekke oppdrag per år, både hva gjelder nybygg, prosjekter og ordinær fast eiendom som selges etter avhendingsloven. Vi oppretter kontrakter, sørger for innbetaling og utbetaling av kjøpesum, samt besørger gjennomføring av den formelle tinglysningen mv.

Eiendomsoverdragelse ved arv / gave og mellom samboere / ektefeller ved brudd, regnes ikke som eiendomsmegling kan utføres av alle advokater.

Andre ganger blir vi engasjert når handelen skal finne sted og en av partene misligholder sine plikter i form av forsinket betaling eller misnøye med gjenstandens kvalitet. Lovverket gir både selger og kjøper rettigheter og plikter som det er viktig å kjenne til.