Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Omstrukturering / restrukturering

Omstrukturering

Selskapets styre har en løpende plikt til å vurdere at virksomheten driftes på en forsvarlig måte med et tilfredsstillende økonomisk resultat.

I særlig krevende tider vil dette ansvaret være stort, og selskapets ledelse har en aktivitetsplikt når de ser, eller bør se, at virksomhetens økonomiske resultat er under press. Styrets oppgave blir derfor å se fremover og vurdere om noen tiltak kan iverksettes for å bedre den situasjonen som selskapet er på vei inn i.

Hvilke tiltak kan iverksettes

I første omgang er det viktig å se på om det er mulig å redusere selskapets driftsutgifter uten samtidig å svekke driftsinntektene vesentlig. Ved denne vurdering vil det gjerne være noen hovedposter i selskapets regnskap som særlig er kostnadskrevende for virksomheten.

Typisk vil dette være å vurdere om leielokalene kan reduseres, reforhandle prisene hos leverandør og utleier, endre produkt eller tjenestemiks, bedre betingelser fra leverandøren hva gjelder kredittid mm, reduksjon av antall ansatte i virksomheten, for å nevne noen praktiske eksempler.

Hva gjelder å bedre selskapets økonomiske resultat på inntektssiden vil det være flere momenter som kan vurderes.

Det bør vurderes om det er mulig å oppnå bedre dekningsgrad på de produkter eller tjenester selskapet leverer. Dette kan gjøres ved at særlig kostnadskrevende leveranser ikke lenger tilbys i markedet, bytte leverandør for bedre prising, mer aktiv markedsføring av virksomhetens produkter og tjenester for å utvide kundegrunnlaget, skille ut deler av virksomheten ved fisjon for enten salg eller nedleggelse over tid, salg av deler av selskapets innmat, etablere strategisk samarbeid med andre aktører i bransjen som gir en positiv synergieffekt, skaffe nye aksjonærer som vi skyte inn kapital i selskaper, be eksiterende aksjonærer skyte inn kapital i selskapet, for å nevne noen forhold som gjerne blir vurdert.

Hold kreditorene informert

Har selskapet klart å reagere i god tid før den oppståtte situasjon, vil det vanligvis ikke være nødvendig eller ønskelig å orientere verken marked eller kreditorene om den endring selskapet er inne i.

Selskapet vil gjerne ha noe tid på seg og kunne foreta justeringene over tid, uten at dette utad fremtrer som dramatisk for noen av selskapets leverandører eller kunder. Er derimot situasjonen mer akutt, er det nødvendig å orientere i det minste de største kreditorene til selskapet. Medvirker disse til at selskapet får det handlingsrommet de trenger til å foreta positive grep, er dette av stor betydning for muligheten til å lykkes.

Skulle de største kreditorene komme til at de ikke lenger har tro på at selskapet kan drifte videre, har det lite for seg at selskapet bruker tid og krefter på restrukturere selskapet. Det kan være hensiktsmessig å dele inn kreditorene i ulike kategorier.

Store kreditorer holdes løpende orientert med innspill om at de må vente med oppgjør, de minste kreditorene får fortløpende betalt sine fordringer etter hvert som de forfaller. På den måten vil selskapet kunne sikre seg noe likviditet og handlingsrom i påvente av at de tiltak som er besluttet skal få virke og bedre selskapets drift.

Skulle reorganiseringen ikke lykkes, vil det alltid være en fordel å kunne dokumentere senere, både i forhold til ansvar etter aksjelov og konkurslov, at de største kreditorene var orientert og medvirket til at en omlegging kunne lykkes.

Vanligvis vil det være avgjørende å ha gode rådgivere i forhold til en slik prosess, og dette vil gjelde både juridisk kompetanse og kompetanse fra revisor.