Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Pengekrav

pengekravÅ ha et pengekrav betyr at man har et krav på penger, også kalt å ha en fordring, dvs. en rett til å få betalt. Pengekravet kan f.eks. bygge på et misligholdt lån, en vareleveranse, inkassokrav, lån mellom bekjente osv. Den som har kravet kalles ofte kreditor, mens den som er skyldig kalles debitor, eller bare skyldner. Hvis et pengekrav ikke blir betalt innen avtalt frist / forfall, kan kreditor normalt få inndrevet kravet med bistand fra rettsapparatet.

I mange tilfeller avtales pengelån i gjeldsbrevs form av et gjeldsbrev, typisk boliglån. Definisjonen på et gjeldsbrev er «en skriftlig og i det ytre selvstendig erklæring om å være skyldig en bestemt sum penger». Dersom det er avtalt og gjeldsbrevet er bevitnet av to myndige vitner, er gjeldsbrevet såkalt eksigibelt og kan inndrives med bistand av namsmyndighetene uten at kreditor må få dom for kravet først. (Dersom det ene vitnet er en dommer, lensmann, advokat el., er det nok med ett vitne.)

Ofte er relativt små pengekrav ikke avtalt i gjeldsbrevs form, men partene er enige om kravet. Eksempelvis en faktura fra en bokklubb eller forening. I slike tilfeller, dersom kravet ikke blir betalt, kan kreditor etter forhåndsvarsel begjære tvangsfullbyrdelse direkte overfor namsfogden, altså uten å måtte gå veien om forliksrådet eller tingretten.

Dersom pengekravet ikke er avtalt i et eksigibelt gjeldsbrev og / eller er bestridt, dvs. at det er uenighet om kravet, må tvisten først bringes inn for forliksrådet, evt. tingretten (dersom vilkårene for å bringe saken direkte inn for tingretten er oppfylt). Først når man får dom for et bestridt krav, kan man få bistand fra namsmyndighetene til å inndrive kravet. Det er viktig å være oppmerksom på at tvisteloven § 5-2 pålegger en kravshaver å sende varsel om kravet og dets grunnlag 14 dager før saken sendes forliksrådet / tingretten. Unnlater man å sende slik varsel, kan det få store og uheldige konsekvenser i forhold til å få dekket kostnadene med rettsprosessen dersom kravet vinner frem.

Du finner mer informasjon om den videre prosessen hos namsmyndighetene under fagområdet «tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring».