Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Gjeldsforhandling og konkurs

Gjeldsforhandling og konkurs

HVA SKJER NÅR ET SELSKAP GÅR KONKURS?

1            Rettens behandling

Etter at konkursbegjæringen eller oppbudsbegjæringen er mottatt av tingretten, foretar retten kontroll av om vilkårene for å åpne konkurs er til stede etter konkurs-lovens bestemmelser. Konkluderer retten med at vilkårene er oppfylt åpnes konkurs og det oppnevnes en bostyrer. Bostyrer vil rutinemessig være en advokat med erfaring fra bobehandling.

2            Bostyrer

Bostyrerens oppgave og funksjon er å representere kreditorfellesskapet. Dette betyr at bostyreren overtar hele ansvaret for selskapet, nå som et konkursbo, med alle de rettigheter og plikter som følger av konkursloven og dekningslovens bestemmelser.

Hovedoppgaven for bostyrer er å sikre verdier i størst mulig grad til fordel for kreditorfellesskapet. De verdiene han sikrer vil deretter bli fordelt mellom kreditorfellesskapet basert en dividendeberegning etter nærmere regler i dekningslovens bestemmelser.

3            Skiftesamling

Relativt kort etter at bostyrer er oppnevnt vil retten også innkalle til en skiftesamling. Formålet med skiftesamling er at bostyrer gir en kort oppsummering og redegjørelse for boets status per det aktuelle tidspunkt. Noen ganger vil bostyrer ha ferdig utarbeidet en midlertidig innberetning som deles ut og danner grunnlag for den redegjørelse som bostyrer gir til retten. Kreditorer kan være tilstede i denne skiftesamlingen.  Debitor er forpliktet til å være til stede, og i den grad konkursdebitor er et selskap vil styreleder ha plikt til å være til stede. Den midlertidige innberetningen skal undertegnes av selskapets rettslige representant/debitor for å bekrefte at de økonomiske forhold som er omtalt i innberetningen er korrekte.

Andre vurderinger og synspunkter som bostyrer måtte komme med i beretningen bekreftes ikke av debitor ved denne underskriften.

4            Etterfølgende arbeid

Det etterfølgende arbeid fra bostyrers side vil i hovedsak bestå i å sikre de aktiva poster som måtte være tilgjengelig i boet. Dette gjelder alt fra varelager til utestående fordringer med videre. I tillegg vil bostyrer sørge for at alle løpende forpliktelser avsluttes så raskt som mulig. Dette omfatter så vel lønnskrav fra ansatte, husleiekrav og andre løpende forpliktelser selskapet måtte ha. For de ansatte vil Lønnsgarantiordningen kunne være til hjelp, og bostyrer bistår med innmelding av lønnskrav under denne ordningen. En utleier vil derimot ikke ha noen spesielle fortrinn i boet, ut over de garantier som måtte være gitt under leieavtalen gjennom bankgaranti eller depot til sikkerhet av betaling av leie. Vanligvis vil disse kunne benyttes av utleier, med fradrag av andre inntekter som måtte komme i den aktuelle periode, typisk ved re utleie av lokalene til andre leietakere.

Eventuelle rettstvister kan boet velge å tre inn i eller ikke.

Bostyrer vil også avklare forholdet til panthavere i selskapet. Skulle det vise seg at alle aktiva i hovedsak er pantsatt, vil bostyrer gjerne abandonere dette til fordel for kreditor, for på den måten ikke måtte ha noe ansvar for disse forholdene fremover i bobehandlingen. Abandonering kan også skje til fordel for debitor. Bakgrunnen for en slik avgjørelse vil være at de aktiva poster det er snakk om ikke vil gi dekning til andre enn pantkreditor. Det er derfor ikke fornuftig at kreditorfellesskapet skal belastes med kostnader som utelukkende går til sikring av en kreditors krav.

5            Avslutning av bobehandlingen

Når bobehandlingen er avsluttet vil det bli utarbeidet en sluttinnberetning fra bostyrer. Denne vil være en oppsummering av bobehandlingen og en beskrivelse av hva slags arbeid og hvilke forhold som bobehandlingen har vært innrette mot. Det vil også bli utarbeidet et bo-regnskap som kontrolleres av tingretten. I boer hvor det ikke foreligger noen aktiva poster eller andre forhold som skulle tilsi at boets arbeid er fornuftig å fortsette med, vil bobehandlingen bli innstilt. Dette medfører at bobehandlingen avsluttes uten ytterligere gjennomgang.

Skulle det være grunnlag for en ordinær avslutning av boet, typisk ved en dividendeutbetaling, vil selve dividendeberegningen være inntatt i sluttinnberetningen. Sluttinnberetningen sendes ut til kreditorene som har anledning til å gi kommentarer og innspill til denne. Er ingen slike bemerkninger mottatt eller eventuelle innspill avklart, avsluttes boet med en kjennelse fra tingrettens side. I denne kjennelsen er det i tillegg fastslått hva som vil være dividendeberegningen. Etter at ankefristen er løpt ut, på 1 måned fra denne kjennelses avsigelse, vil bostyrer utbetale dividenden slik som kjennelsen anviser.

I sluttinnberetningen vil eventuelle straffbare forhold være omtalt og vurdert fra bostyrers side. Bostyrer skal også ta stilling til om vilkårene for konkurskarantene for konkursdebitor eller konkursdebitors representanter skal foreslås. Foreslår bostyrer konkurskarantene, er det tingretten som tar stilling til dette spørsmålet, og treffer en egen avgjørelse om karantene skal ilegges eler ikke. Mener bostyrer at det kan foreligger straffbare forhold vil innberetningen bli oversendt til politiet lokalt som avgjør videre oppfølgning.

Bobehandlingen anses formelt avsluttet når retten har truffet avgjørelse i kjennelse om at boet er avsluttet og denne er rettskraftig. Dette vil skje enten gjennom en innstilling som nevnt, eller som ordinær boavslutning med eventuelt dividendeberegning.

Selskapet vil deretter bli slettet i Foretaksregisteret og opphører i prinsippet å være et rettssubjekt.

Personlige debitorer vil fortsatt være ansvarlige for den gjeld som ikke er innfridd under konkursbehandlingen. Det er imidlertid ikke bostyrer som lenger har ansvaret for oppfølging av denne gjelden.  Dette overlates til den enkelte kreditor på ordinær måte.

 

0000

Les også: NÅR ER SELSKAPET KONKURS?

Les også: NY RESTRUKTURERINGSLOV