Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Erstatningssaker

ErstatningskravVåre advokater arbeider løpende med saker om erstatningskrav, og er spesialisert
når det gjelder personskader, herunder trafikkskader, yrkesskader og pasientskader,
se eget fagområde. Nedenfor er en oversikt over noen av de øvrige erstatningsområdene advokatene arbeider med.

Erstatning i kontraktsforhold
Mislighold av avtaler kan i mange tilfeller gi grunnlag for erstatning. Dersom en kontraktspart har handlet klanderverdig, kan det være grunnlag for erstatning, i tillegg til de mer ordinære misligholdsbeføyelsene, som utbedring (retting) og prisavslag, heving av kjøpet og krav om rente. Erstatning utenfor kontraktsforhold Den som handler uaktsomt kan generelt komme i ansvar og måtte betale erstatning, og dersom andre påføres et tap som følge av dette er det aktuelt å fremme krav om erstatning. I en del tilfeller kan det i tillegg foreligge særlige ansvarsgrunnlag som f eks profesjonsansvar, for farlig bedrift, styreansvar og for uaktsomme handlinger fra det offentliges side, se nedenfor

Profesjonsansvaret
Profesjonsansvaret er et skjerpet ansvar som profesjonelle har i kraft av sin spesielle kompetanse, og ved et eventuelt avvik fra forsvarlig handlemåte vil vedkommende kunne bli erstatningsansvarlig. Kort fortalt stilles det strengere krav til profesjonelle enn de som ikke er det. Farlig bedrift/farlig virksomhet Det kan i de fleste tilfeller kreves erstatning hvis en farlig bedrift/virksomhet påfører noen skade. Produktansvarsloven oppstiller også et særlig ansvar for de som lager produkter.

Styreansvar
Styret i aksjeselskaper og andre selskaper er tillagt en rekke plikter i kraft av sin rolle, og ved forsømmelser kan det oppstå erstatningsansvar for styrets medlemmer. Det offentliges erstatningsansvar Det offentlige kan være ansvarlig for uaktsomme handlinger.

Uberettiget strafforfølgelse
Personer som har vært utsatt for uberettiget straffeforfølgelse kan ha krav på erstatning.

Erstatning for voldsofre
Dersom du har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, kan du ha krav på erstatning. I tillegg til de personskadene du måtte være påført kan det være aktuelt med krav om oppreisning, bistand med trygd mv.

Som for personskadesakene tilbys gratis forhåndsvurdering av saken.

Ta kontakt for uforpliktende informasjon