Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Bistandsadvokat

BistandsadvokatVårt kontor kan hjelpe deg dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep.

Vi har spesialkompetanse og lang erfaring på området. Advokat Marit Falkanger er fast oppnevnt bistandsadvokat for Follo tingrett og for Borgarting lagmannsrett.

Loven setter rammene for hvilke overgrep du har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat for. Har du etter loven rett på å bli bistått av advokat, vil det offentlige dekke dine advokatutgifter uavhengig av din formue og inntekt.

  

Du har rett på bistandsadvokat når:

  • du har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, dvs. fra person i din familie, –eksempelvis ektefelle, samboer, foreldre, besteforeldre, eller noen du bor sammen med eller som har omsorg for deg. Barn under 18 år har uansett sterk beskyttelse og vil få bistand.
  • du er blitt utsatt for tvangsekteskap, menneskehandel eller kjønnslemlestelse
  • du har vært utsatt for seksuelle lovbrudd, som for eksempel voldtekt, seksuelle overgrep mot barn eller incest
  • du er etterlatt (ektefelle, samboer, barn eller foreldre) der døden skyldes vold
  • du har vært utsatt for vold og voldtekt i utlandet

  

Du kan få hjelp av din bistandsadvokat til:

  •  Råd og veiledning i vurdering av om et overgrep skal anmeldes
  •  Hjelp under anmeldelsen hos politiet og under etterforskningen
  •  Er du redd for ytterligere vold eller seksuelle overgrep kan vi hjelpe med å kreve besøksforbud, søke om voldsalarm og i prosessen rundt søknad om å få hemmelig adresse
  •  Under rettssaken gir vi støtte og tilstedeværelse
  •  Vi fremmer erstatningskrav og oppreisningskrav på dine vegne