Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Bygg og entrepriserett

Bygg og entrepriseEntrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved
utførelse av bygge -og anleggsoppdrag.

Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakter reiser
og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.
Fagområdet preges av at de i stor grad benyttes standardavtaler
(Norsk standard – forkortet NS) og kontrakts-formularer knyttet til disse standardavtalene.

Vi bistår både små og mellomstore bedrifter ( både byggherrer og entreprenører) med rådgivning og tvisteløsning på dette fagområdet.