Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Vergemål

VergemålFor barn under 18 er foreldre med foreldreansvar verger. Det hender ikke sjelden at også de over 18 år har behov for bistand til å ivare sine juridiske og økonomiske rettigheter. I de tilfellene hvor den hjelpetrengende ber om det og vurderes å være såkalt «samtykkekompetent», oppnevnes en verge etter ønske fra vedkommende selv / lege / familie eller andre. Vedkommende må da selv samtykke til oppnevningen av verge og dette er et samtykke som på ordinært vis kan trekkes tilbake. I de tilfeller hvor vedkommende ikke vurderes å være samtykkekompetent, oppnevnes verge uavhengig av samtykke.

Etter at Overformynderiene ble avskaffet i 2013 ved den såkalte Vergemålsreformen, ble ansvaret for verger overført til Fylkesmannen i hvert enkelt fylke. For personer med verge bosatt i Follo, er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som oppnevner og evt. opphever, samt som det rapporteres til og føres regnskap for. I de aller fleste tilfeller er det familie (ektefeller, barn eller søsken) som oppnevnes. Dersom det ikke lar seg gjøre å oppnevne en i nær omgangskrets, oppnevnes en fra det faste vergekorpset til Fylkesmannens vergemålsavdeling. Dette er profesjonelle verger med ulik erfarings- og yrkesbakgrunn. Dersom fylkesmannen vurderer at det er eller kan bli behov for verge med juridisk kompetanse, oppnevnes ofte en advokat. Vedkommende med behov for verge, eller de som søker om oppnevningen for vedkommende, kan be om at en bestemt person oppnevnes.

Flere av advokatene ved vårt kontor tar oppdrag som verger og har mange års erfaring med de ulike spørsmål som kan oppstå under vergemål. Typisk er samtykke til salg av bolig, forskudd på arv fra person med verge, utdeling av gaver, betaling av løpende økonomiske forpliktelser osv.