Skip to main content
Vår kompetanse - din trygghet

Psykisk helsevern

Ved alvorlige sinnslidelser kan det bli gjennomført tvangsbehandling.
Alle vedtak som gjelder etablering, opphør eller opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern, kan påklages. Både pasienten og pasientens nærmeste pårørende kan klage.

Klagen kan fremsettes muntlig eller skriftlig overfor kontrollkommisjonen, eller overfor helsepersonell ved den aktuelle institusjonen. Helsepersonellet vil da formidle klagen videre til kontrollkommisjonen. Pasienter kan også klage på vedtak om overføring fra en institusjon til en annen.

I alle slike saker har klageren krav på fri rettshjelp, dvs. gratis bistand fra advokat. Du velger selv hvilken advokat du vil bruke og vi bistår deg gjerne med klagebehandling i kontrollkommisjonen samt eventuelt å bringe vedtaket inn for domstolene.